N.O.C. [State Govt. U.P.]

C.O.A.[Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra]

L.O.I.[Ministry of Ayush-Govt. of India]

L.O.P.[Ministry of Ayush-Govt. of India]